Oravský Podzámok č. 396, Hruštín – lokalita Zábava

  Tel. č.: (+421) 918 494 494, 043/5524 746

 

 

Penzión *** Oravská horáreň, Oravský Podzámok č.396, lokalita „Zábava“, Hruštín

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

 

Článok I.
Penzión ***Oravská horáreň

Penzión *** leží 4,5 km od dediny Hruštín za Oravským Podzámkom vo výške 750m n. m. a nachádza sa na začiatku doliny Oravskej Magury, v rekreačnej zóne „Zábava“. Areál Oravskej horárne sa rozprestiera na hektárovom pozemku v chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v katastrálnom území obce Oravský Podzámok.

Penzión ***Oravská horáreň JE NEFAJČIARSKE ZARIADENIE

Článok II.
Služby a spôsob ich zabezpečovania

 1. Penzión*** Oravská horáreň  celoročne zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, a doplnkové služby, ktoré sú klientovi poskytované za úhradu.
 2. Ubytovanie v Penzióne ***Oravská horáreň bude klientovi poskytnuté v dohodnutom termíne v deň príchodu vždy po 14.00. hodine. Ostatné služby sú poskytované priebežne.
 3. Klient je povinný v dohodnutom termíne v deň odchodu ukončiť pobyt a  uvoľniť izbu do 10.00. hodiny.

 

Článok III.
Vznik zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní služieb

 • Zmluvný vzťah medzi Penziónom *** Oravská horáreň a klientom vzniká:
 • zaplatením zálohy alebo v prípade rezervácie  pobytov s ŠÚD zaplatením úplnej ceny služieb
 • podpísaním zmluvy o poskytovaných službách na objednávku
 • začiatkom poskytovania a odoberania služieb
 • nastúpením klienta na pobyt alebo poskytnutím služby
 • Potvrdením pobytu  alebo podpísaním zmluvy sa Penzión *** Oravská horáreň zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

 

 

Článok IV.
Práva a povinnosti klienta

Práva klienta:

 • právo na riadne poskytnutie služieb, konkrétne zahrnutých do ceny pobytu, ktorý si klient v Penzióne*** Oravská horáreň zakúpil na základe ponukového listu
 • právo vyžadovať informácie o okolnostiach a náležitostiach služieb zahrnutých do ceny pobytu alebo iných poskytnutých služieb
 • právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami, rozsahu ceny pobytu alebo služieb

 

Povinnosti klienta:

 • bezodkladne oznámiť Penziónu *** Oravská horáreň prípadné zmeny termínu alebo počtu osôb
 • dodržiavať Ubytovací poriadok Penziónu *** Oravská horáreň, ktorý je k dispozícii v prevádzke.     Ak klient svojim konaním porušuje Ubytovací poriadok spoločnosti, môže byť vylúčený z účasti na pobyte, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb.
 • Každý klient je zodpovedný za svoj zdravotný stav. Pred nástupom na pobyt alebo pred poskytnutím služby je klient povinný zhodnotiť svoj zdravotný stav  s ohľadom na typ služby a je povinný si priniesť so sebou lieky, ktoré užíva. Lekárnička pre akútne zranenia sa nachádza na recepcii Oravskej horárne.

 

Článok V.
Ceny pobytov

 • Ceny uvedené v cenníku, v akciových ponukách alebo na webovej stránke www.oravskahoraren.sk sú platné, pokiaľ nedôjde k výrazným zmenám v cenách služieb.
 • Cena pobytov so Štátnou účelovou dotáciou  pre nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku je v ponuke uvedená už po znížení o výšku dotácie stanovenej na príslušný kalendárny rok. 

 

 

Článok VI.
Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky

 • Penzión *** Oravská horáreň je oprávnený  zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré jej bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených či dohodnutých podmienok.
 • Klient má právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie zaplatenej zálohy alebo úplnej ceny služieb bez akýchkoľvek storno poplatkov za podmienok:
 • pri zrušení pobytu zo strany Penzión*** Oravská horáreň, Oravský Podzámok č. 396

 

 

 

Článok VII.
Úhrada pobytu

 • Klient záväzne potvrdí rezerváciu pobytu písomne (mailom, poštou), telefonicky na základe čoho mu bude vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z celkovej ceny pobytu.
 • Poskytnutie Štátnej účelovej dotácie je viazané na vážny záujem klienta, ktorý podmienky na pobyt s ŠÚD spĺňa. Rezerváciou pobytu sa klient zaväzuje uhradiť zálohovú faktúru vo výške 100% z celkovej ceny vybraného pobytu. Poskytnutie príspevku vo forme štátnej účelovej dotácie podlieha špeciálnemu finančnému režimu.
 • V prípade, že klient zálohovú faktúru v lehote splatnosti neuhradí jeho rezervácia na pobyt vo vybranom termíne bude zo strany poskytovateľa služieb zrušená . Doplatok do celkovej ceny pobytu uhrádza klient V HOTOVOSTI  pri príchode na pobyt na recepcii Penziónu *** Oravská horáreň.

Po úhrade celkovej ceny pobytu bude klientovi vystavená faktúra – daňový doklad, ktorá mu bude  doručená poštou na domácu adresu, alebo po dohode mailom.   

 

 

Článok VIII.
STORNO podmienky

Pri zrušení rezervácie ubytovania a objednaných služieb je účastník povinný zaplatiť nasledovné storno poplatky:

 • 30 – 15 dní pred nástupom 0 % z ceny pobytu a objednaných služieb
 • 14 až 3 dní pred nástupom 50 % z ceny pobytu a objednaných služieb
 • 2 až 0 dní pred nástupom a počas pobytu 100 % z ceny z pobytu a objednaných služieb.

Odporúčame klientom uzatvoriť si vo vlastnom záujme individuálne poistenie „STORNO POBYTU“ na krytie nákladov v prípade zrušenia pobytu zo zdravotných alebo iných dôvodov.

 

 

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 • Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 01.01.2015.
 • Osobitné obchodné podmienky upravuje písomná zmluva so spoločnosťou Rekreačné stredisko Potravinár, spol . s.r.o., Vajnorská 1, 831 04 Bratislava.   

 

 

 

V Bratislave dňa 1. januára 2015

                                                 Ing. Magdaléna Mellenová , konateľka spoločnosti

ODKAZY

Penzión Oravská Horáreň spolupracuje aj s portálom Ubytovanie Orava pod záštitou stránky Ubytovanie na Slovensku. Dovolenka na Slovensku u nás bude pre Vás skutočným zážitkom. Rezervovať si u nás môžete aj ubytovanie na Silvestra.
Nájdete nás aj na Tralandia.sk a Ubytovanie na Slovensku.

©  2018 Rekreačné stredisko Potravinár, s.r.o. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin